fundacja a Spółka z oo i odpowiedzialność członków zarządu

art

fundacja a Spółka z o.o i odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych w czasach kryzysu wywołanego epidemią. W czasie epidemii infekcji COVID-19 dodatkowo wynikającego z tej epidemii bezprecedensowego obciążenie gospodarki Polski, europejskiej i światowej, zachwianych innymi słowy przerwanych łańcuchów dostaw oraz źródeł finansowania zasadnicze znaczenie dla menadżerów zatrudnionych jako członkowie zarządu spółek kapitałowych ma kwestia podejmowania szybkich decyzji gospodarczych, które cechują się obecnie wyjątkowo niskim poziomem akceptowalnego błędu. W tym świetle istotniejszego znaczenia nabiera kwestia odpowiedzialności członków zarządów spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej): wobec spółki za działania albo zaniechania sprzecznym z prawem innymi słowy postanowieniami umowy spółki, w stosunku do wierzycieli w przypadku wystąpienia niewypłacalności (braku możliwości realizacji wymagalnych zobowiązań). Kodeks spółek handlowych przewiduje odpowiedzialność członków zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w następujących przypadkach: prącie zarządu odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem innymi słowy zaniechaniem sprzecznym z prawem albo postanowieniami umowy spółki, zdaje się że nie ponosi winy; członkowie zarządu odpowiadają solidarnie względem wierzycieli spółki za zobowiązania spółki, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: egzekucja względem spółki jest bezskuteczna; dodatkowo we właściwym czasie nie: został zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości; lub wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, wydano postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu; pono że: niezgłoszenie wniosku o promulgacja upadłości nastąpiło bez winy członka zarządu; pomimo niezgłoszenia wniosku o promulgacja upadłości, niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego czyli postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody. Zostaną omówione:podejmowanie ryzykowanych gospodarczo transakcji, w tym zawierania porozumień z kontrahentami spółki mających na celu zapewnienie stabilności łańcucha dostaw kosztem zrzeczenia się przysługujących spółce roszczeń (np. o zapłatę członkowie zarządu spółki odpowiadają solidarnie wobec wierzycieli spółki za zobowiązania spółki odszkodowania lub kary umownej wynikającej z niewykonania umowy przez kontrahenta), przesunięcie terminów zapłaty innymi słowy terminów realizacji zobowiązań poprzez kontrahenta, zdeterminowanie innych skutków niewykonania zobowiązań; skutki niewykonania czyli nienależytego wykonania umów zawartych przez spółkę, z szczególnym uwzględnieniem umów zawartych w trybie zamówień publicznych (w świetle szczególnych rozwiązań przyjętych w toku tzw. specustawy); tworzenie rezerw na potrzeby przewidywanych strat wynikających z utraty przychodów czyli zwiększenia kosztów aktywności w okresie stanu epidemii; relacji ze wspólnikami w grupie kapitałowej, w szczególności naruszenia ładu korporacyjnego, wydawania przez radę nadzorczą czyli zgromadzenie wspólników tzw. poleceń wiążących w obszarze prowadzenia spraw spółek poprzez zarząd; ocena sytuacji finansowej spółki pod kątem wystąpienia momentu niewypłacalności skutkującego obowiązkiem zarządu zgłoszenia wniosku o promulgacja upadłości spółki; dokonywanie poprzez członka zarządu (samodzielnie czyli wespół z innymi członkami) wniosku o promulgacja upadłości, a zarówno konsultacje odnośnie do sporów pomiędzy członkami zarządu co się tyczy konieczności zgłoszenia takiego wniosku; specyfikacja spółkowa (uchwały zarządu, wystąpienia do rady nadzorczej także zgromadzenia wspólników) mającej na celu prezentacje stanowiska członków zarządu pod kątem późniejszej oceny ich odpowiedzialności wobec spółki; ubezpieczenie członków zarządu od odpowiedzialności cywilnej połączonej z pełnioną funkcją.