Prosta Spółka Akcyjna Ład korporacyjny PSA i przedmiotem

Informacje

Dodany: 2020-01-13
Kategoria: Inne

art

Prosta Spółka Akcyjna Ład korporacyjny PSA i przedmiotem artykułu o spólkach prostych akcyjnych jest ukazanie zalet i praktycznego zastosowania nowego typu spółki kapitałowej – Prostej Spółki Akcyjnej (PSA). Przepisy Kodeksu spółek handlowych poświęcone PSA wchodzą w życie w dniu 1.03.2020 r. Od tej daty możliwe stanie się tworzenie PSA. Prosta spółka akcyjna ma stanowić nowomodny typ zamkniętej spółki kapitałowej, pozwalający na realizację celów trudnych do osiągnięcia przy wykorzystaniu istniejących przedtem w prawie polskim typów spółek handlowych. PSA stanowi alternatywę szczególnie na rzecz spółki z o.o. jako podstawowej formy prawnej prowadzenia aktywności na średnią skalę przez zamknięty krąg inwestorów. Impulsem na rzecz wprowadzenia PSA do polskiego systemu prawa wcześniejszy postulaty zgłaszane poprzez środowisko spółek sektora nowych technologii. PSA może być wykorzystana dla realizacji dowolnych celów gospodarczych, w tym jako spółka start-up, wehikuł przedsięwzięć typu joint venture, spółka zależna albo spółka dominująca w strukturach holdingowych, spółka SPV. Cel artykułu o spólkach prostych akcyjnych W ramach artykułu o spólkach prostych akcyjnych zostaną omówione praktyczne zalety PSA w stosunku do dotychczasowych odmian prawnych spółek kapitałowych w trzech podstawowych wymiarach nowego ustroju majątkowego spółki: daje on znacznie większą niż jak dotąd swobodę wnoszenia wkładów i dokonywania wypłat z majątku spółki na rzecz akcjonariuszy; nowego modelu upoważnień wspólników i akcji: pozwala on swobodnie konstruować przywileje akcyjne i indywidualne, zaś akcje są zdematerializowane i ujawniane w rejestrze akcjonariuszy również innowacyjnych rozwiązań w obszarze ładu korporacyjnego: umożliwiają one powołanie w spółce rady dyrektorów, a również zapewniają stabilne pełnienie funkcji poprzez zarządzających (nowe reguły obliczania kadencji i mandatu, reguła biznesowej oceny sytuacji i in.). Zostanie podobnie poruszone zagadnienie przekształceń z udziałem PSA, szczególnie wariant przekształcenia istniejących spółek kapitałowych w PSA. Dowiesz się : Na jakich zasadach wkładem do PSA mogą być praca i usługi? Jakie są zalety i specyfika akcji bez wartości nominalnej? Jak można zwracać akcjonariuszom PSA zainwestowany poprzez nich kapitał? Jak można ukształtować przywileje akcyjne i indywidualne w PSA? Jakie są zalety dematerializacji akcji PSA? Jak dochodzi do zbycia i odpowiedzialność akcji PSA? Jakie naświetla się schludność korporacyjny w PSA? Jakie zalety ma utworzenie w PSA rady dyrektorów? Jakie nowe instrumenty rozwiązywania konfliktów pośród akcjonariuszami wprowadzają przepisy o PSA? Jakie są zalety uproszczonej likwidacji PSA? Jak przekształcić istniejącą spółkę handlową w PSA? Prosta Spółka Akcyjna Możliwość wnoszenia pracy i usług jako wkładów do PSA. Swoboda wyceny wkładów wnoszonych do PSA. Swoboda ustalania relacji wśród wkładami a uprawnieniami członkowskimi. Zalety konstrukcji kapitału akcyjnego i akcji beznominałowych. Zasady dokonywania wypłat od kiedy prosta spółka akcyjna na rzecz wspólników PSA: test bilansowy i test wypłacalności. Reżim wypłaty dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy. Instrumenty ochrony wierzycieli PSA. Akcje i prawa udziałowców PSA:. Swoboda kształtowania przywilejów akcyjnych i indywidualnych. Akcje uprzywilejowane szczególnie akcje założycielskie. Forma akcji: zalety dematerializacji akcji . Obowiązki podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Rejestr akcji w technologii block-chain. Obrót akcjami: osłabienie rygoru wymogów formalnych. Typowe klauzule umowne ograniczające zbywalność akcji. Elastyczność procesu emisji akcji:. Zwykła nadawanie akcji. Upoważnienie zarządu do emisji akcji. Warunkowa nadawanie akcji. Prostota procesów umarzania akcji i nabywania akcji własnych. Nowatorskie instrumenty rozstrzygania sporów wśród akcjonariuszami:. Powództwo o ustąpienie akcjonariusza ze spółki. Powództwo o zapobieżenie akcjonariusza. Powództwo o rozwiązanie spółki. Ład korporacyjny PSA . Relacja wśród akcjonariuszami a zarządcami podporządkowanie zarządców ograniczeniom wynikającym z uchwał akcjonariuszy. Wspólne regulacje dla modelu dualistycznego i monistycznego:. Podstawowe obowiązki członków organów. Zasady obliczania mandatu i kadencji. Zakaz prowadzenia aktywności konkurencyjnej obowiązek zachowania poufności. Wewnętrzna organizacja organu i podejmowania uchwał. Model dualistyczny w PSA:. Zarząd – kompetencje i zasady funkcjonowania. (Fakultatywna) rada nadzorcza – kompetencje i zasady funkcjonowania. Model monistyczny:. Rada dyrektorów – kompetencje i zasady funkcjonowania. Zasada kolegialności i delegacja kompetencji. Dyrektorzy wykonawczy i niewykonawczy. Komitety rady. Odpowiedzialność członków organów. Zasada biznesowej oceny sytuacji (business judgment rule). Walne zgromadzenie PSA:. Kompetencje walnego zgromadzenia. Zasady zwoływania i odbywania walnego zgromadzenia. Zasady głosowania i podejmowania uchwał. Zaskarżanie uchwał. Rozwiązanie likwidacja i przekształcenia PSA:. Prosta Spółka Akcyjna Rozwiązanie i likwidacja PSA. Prosta Spółka Akcyjna Procedura uproszczonej likwidacji PSA. Prosta Spółka Akcyjna Przekształcenie PSA