Podmiotowe środki dowodowe możliwość czyli obowiązek

art

Podmiotowe środki dowodowe - możliwość czyli obowiązek ich składania także termin i nowe Prawo zamówień publicznych - zasadnicze zmiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów dodatkowo trybów. Jestem specjalistą w zakresie zagadnień dotyczących zamówień publicznych realizowanych przy współfinansowaniu środków UE. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, wprowadzenia obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań, wprowadzenia do ustawy zasady efektywności, uproszczenia warunków udziału w postępowaniu, ograniczenia i doprecyzowania przesłanek wykluczenia, stworzenia odrębnych trybów udzielania zamówień powyżej progów unijnych. Dużo modyfikacji dotyczy także przepisów regulujących zawieranie umów. Do istotnych zaliczyć należy: wyznaczenie zasad kształtowania umów, wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych, zdefiniowanie obowiązkowych do jakiej kwoty nowe prawo zamówień publicznych 2020 z wolnej ręki postanowień umownych, wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia, wprowadzenie obowiązku ewaluacji realizacji umowy, zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców czyli też wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek innymi słowy częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy. Zmiany ujmują te zagadnienia, jakich poznanie ważne jest już dziś, ażeby na dalszych etapach zaznajamiania się z nowym Prawem zamówień publicznych, wiedzieć na jakie obszary powinno się zwrócić szczególną uwagę. Szczególnie, że nowy norma prawna liczy z okładem 600 artykułów i nieco łatwo jest przeoczyć istotne modyfikacje. Zmiany adresowane są do wszystkich osób odpowiedzialnych do kiedy nowe prawo zamówień publicznych 2020 za zamówienia publiczne, teraz do kierowników jednostek, osób zasiadających w komisjach przetargowych także osób odpowiedzialnych za ich stronę finansową. Opiszemy Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne. Plany postępowań, w tym obowiązek ich aktualizacji. Analiza potrzeb zamawiającego. Szacowanie wartości zamówienia wg zmienionych reguł. Zmiany w zakresie określenia momentu wszczęcia postępowania dodatkowo publikacji książkowej i zmiany ogłoszeń w tym nowe obowiązki ogłoszeniowe w zamówieniach do 130 000 złotych wyłączonych spod obowiązku stosowania ustawy. Zamówienia w procedurze krajowej o wartości mniejszej od progów unijnych - nowy tzw. zwyczaj podstawowy. Trzy warianty postępowań - bez negocjacji. Trzy warianty postępowań - z możliwością negocjacji. Trzy warianty postępowań - z obowiązkiem negocjacji. Podmiotowe środki dowodowe - możliwość czy obowiązek ich składania również termin. Termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne. Zmiany w zakresie oceny podmiotowej wykonawców dokonywanej przez zamawiającego. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienia. Ograniczenia w przesłankach wykluczenia wykonawcy. Podmiotowe środki dowodowe w zamówieniach publicznych. Uzupełnianie i wyjaśnianie podmiotowych środków dowodowych. Zakres zmian dotyczących składania ofert na zamówienia. Forma oferty w postępowaniach o wartości mniejszej od progów unijnych także od progów unijnych. Zakres odstępstwa od wymogu użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Nowe terminy związania ofertą. Fakultatywność żądania wadium i nowe reguły zwrotu wadium. Otwarcie ofert - rezygnacja z obowiązku publicznego otwarcia. Nowe przesłanki odrzucenia oferty. Umowy o zamówienie publiczne. Określenie w ustawie zasad kształtowania umowy także jej obowiązkowych postanowień. Nowe wymagania w zakresie obligatoryjnych klauzul waloryzacyjnych. Raport z realizacji zamówienia. Postanowienia dotyczące podwykonawstwa. Przykłady dokumentów pomocnych w realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.